Analysresultat för tre brunnar 2011

Vid anmärkningar anger man vilken typ av anmärkning det är. Om bedömningen är
h = Hälsomässig
e = Estetisk vilket t.ex. innebär att vattnet inte är helt klart. Det kan vara grumligt eller färgat.
t = Tekniskt vilket t.ex. betyder att man kan få utfällningar på kläder vid tvätt.
För ytterligare förklaringar till nedanstående testresultat läs eller skriv ut på 2 eller 4 sidor.
Laboratorieföretagets Eurofins förklaringar till analysrapportens resultat (PDF 260 kB) 2 sidor
Broschyr med laboratorieföretagets Eurofins förklaringar till analysrapportens resultat ( PDF 200 kB) 4 sidor

Vill du se och läsa detaljerna i rapporten kontakta styrelsen för Norröra samfällighetsförening.

Brunn nr 4 vid Norra Näset

1. Mikrobiologisk bedömning blev
- Tjänligt

2. Kemisk bedömning blev - Tjänligt med anmärkning på grund av
- Turbiditet, dvs grumligheten (e)
- Färgtalet (e)

- Kemiska syreförbrukningen, CODMn (e)
  Halten organiskt material är hög vilket kan tyda på påverkan av ytvatten (otät brunn). Organiskt material
  består oftast av humus och kan påverka vattnets färg.
- Totalhårdheten (t)
  Hårdheten medför risk för utfällningar i ledningar, kärl och fastighetsinstallationer, särskilt vid uppvärmning.
- Järnhalten (e, t) Järnhalten kan orsaka utfällningar i kärl och ledningar och även påverka vattnets lukt, smak
  och färg.
- Fluoridhalten understiger för kariesförebyggande verkan gynnsamt värde.

Brunn nr 5 vid potatisåkern i Sandviken

1. Mikrobiologisk bedömning blev - Tjänligt

2. Kemisk bedömning blev - Tjänligt med anmärkning på grund av
- Turbiditet, dvs grumligheten (e)
- Färgtalet (e)
- Kemiska syreförbrukningen, CODMn (e)
  Halten organiskt material är hög vilket kan tyda på påverkan av ytvatten (otät brunn). Organiskt material
  består oftast av humus och kan påverka vattnets färg.
- Totalhårdheten (t)
- Kalciumhalten (t)
  Hårdheten medför risk för utfällningar i ledningar, kärl och fastighetsinstallationer, särskilt vid uppvärmning.
- Fluoridhalten understiger för kariesförebyggande verkan gynnsamt värde.


Brunn nr 7 vid Korset 2/Mjölkvallen

1. Mikrobiologisk bedömning blev - Tjänligt med anmärkning på grund av att
-  Totala antalet mikroorganismer är högt (h). Vattnets bakteriehalt kan bero på läckage av förorenat vatten
    från ytliga jordlager eller otillräcklig vattenomsättning. Vattenkvaliteten kan därför variera med nederbörden.2. Kemisk bedömning blev - Otjänlig på grund av
- Blyhalten (h) Orsaken till blyhalten är oftast korrosion av blyhaltiga material fastighetsinstallationer, men
  kan också vara en indikation på påverkan från utsläpp, soptipp eller dylikt.
  Blyhalten kan ge upphov till risk för kroniska hälsoeffekter vid långvarigt intag. Vattnet bör ej användas till
  dryck och livsmedelshantering.
  
   Dessutom
- Den kemiska bedömningen blev - Tjänligt med anmärkning på grund av att
- Turbiditet, dvs grumligheten (e)
- Färgtalet (e)
- Kemiska syreförbrukningen, CODMn (e)
  Halten organiskt material är hög vilket kan tyda på påverkan av ytvatten (otät brunn). Organiskt material
  består oftast av humus och kan påverka vattnets färg.
- Totalhårdheten (t)
- Kalciumhalten (t)
  Hårdheten medför risk för utfällningar i ledningar, kärl och fastighetsinstallationer, särskilt vid uppvärmning.
- Järnhalten (e, t) Järnhalten kan orsaka utfällningar i kärl och ledningar och även påverka vattnets lukt, smak
  och färg.
- Fluoridhalten (h)
  Fluoridhalten har kariesförebyggande verkan, vilket dock medför viss risk för senare
  uppkomst av tandemaljfläckar om vattnet i större omfattning ges till barn under 1,5 års ålder.

<< Upp

<< Till Norröra webbplats startsida