Grönområdena på Norröra

Grönområdena (parkmarken) är enligt Norröras byggnadsplan från 1974 avsedda att vara gemensamma rekreations- och strövområden för alla på Norröra. Tillsammans med vägar
och ångbåtsbrygga ingår sedan 1985 grönområdena i en gemensamhetsanläggning,
Norröra ga:2, som förvaltas av Norröra samfällighetsförening.

Precisering

Enligt beslutet vid lantmäteriförrättningen 1985 gäller att ga:2 omfattar all inom byggnadsplanen redovisat grönområde. I föreningens förvaltningsansvar ingår alla träd och buskar med en diameter om högst 10 cm mätt i brösthöjd. Tjockare träd ägs och sköts av markägarna.

Avverkningsförbud

Länsstyrelsen förordnade - enligt dåvarande byggnadslagen - om s.k. trädfällningsförbud i samband med att byggnadsplanen fastställdes 1974. Trädfällningsförbudet gäller och omfattar alla träd på grönområdena, även sådana med brösthöjdsdiameter understigande 10 cm. Kommunens byggnadsnämnd kan dock på begäran, efter samråd med Skogsstyrelsen, ge tillstånd till trädfällning, s.k. marklov.

Åtgärdsplan och marklov
Norröra samfällighetsförening uppdrog 2011 åt Skogsstyrelsen att ta fram en åtgärdsplan för grönområdena på Norröra. Åtgärdsplanen blev klar 2011-11-29. Med denna som grund ansökte sedan föreningen om marklov för att få möjlighet att göra angelägna röjnings- och avverkningsinsatser på öns grönområden. Marklov för trädfällning och gallring av träd och buskar med diameter om högst 10 cm mätt i brösthöjd beviljades av kommunen 2012-07-02 och gäller i fem år. Av beslutet framgår att samtliga åtgärder som föreningen vill göra på grönområdena ska utföras i enlighet med Skogsstyrelsens åtgärdsplan.
Åtgärdsplanen

Skogsstyrelsens tre översiktskartor
Norröra norra delen
Norröra östra delen
Norröra västra delen

Röjning under ordnade arbetsformer
På många ställen håller ön på att växa igen, och här behövs stora arbetsinsatser för att återskapa kulturlandskapet. För allas trevnad är det därför viktigt att - på lämpligt sätt och under ordnade arbetsformer - rensa bort sly samt mindre träd och buskar.

Ett prioriterat område är Blötviken där föreningen under 2012 påbörjat arbetet med röjning av sly och avverkning av mindre träd i enlighet med åtgärdsplanen. Andra områden åtgärdas efter hand i den takt föreningens medlemmar orkar.

Röjning som behövs för underhåll av föreningens vägar och vägdiken samt Röda slingan beslutas av styrelsen, och utförs i regel på föreningens arbetsdagar.

Ansökan om röjning

Du som vill ta bort sly eller mindre träd inom någon del av grönområdena måste ha tillstånd från samfällighetsföreningens styrelse.

Ansökan för dig som vill röja inom någon del av grönområdena

Styrelsen kommer att besluta i frågan efter samråd med markägaren och ev. andra berörda.
I de fall ansökan avser marksamfällighet, som ägs av medlemmar i Norröra Byalags samfällighet kommer samråd att ske med nämnda förening. De flesta av öns strandområden ingår i dessa marksamfälligheter.

Den som fått tillstånd att röja sly, mindre träd och buskar med en diameter om högst 10 cm mätt i brösthöjd inom ett visst område har ett ansvar för att åtgärderna sker enligt åtgärdsplanen, vilket kommer att kontrolleras.

Ved från röjnings- och avverkningsarbeten ska erbjudas markägaren.