Slutbesiktning av vägarbetet som utförts våren 2010

Lars Envall och Stefan Dahl inspekterar utfört arbete

Slutbesiktning söndagen den 6 juni

Vägen och dikena vid fotbollsplanens norra sida har förbättrats och fått en högre standard på en sträcka av cirka hundra meter. Befintliga diken har rensats från träd, stubbar, rötter och sly, och och på delar av sträckan har även ett nytt dike grävts. På ett par ställen har vägen även dränerats, en underliggande markduk har lagts ut och ovanpå den nytt grus.

Entreprenören Stefan Dahl visade söndag den 6 juni på utfört arbete och besvarade frågor från styrelsens representant - sekreteraren Lars Envall. Lars var nöjd med resultatet, som överensstämde med tidigare offert och beställning.

 

Lars Envall och Stefan Dahl kontrollerar Öjanvägen.

En första diskussion kring upprustning av Öjanvägen

Vid väginspektionen i slutet av april konstaterade vi att det nu endast är Öjanvägen från Postkuren till Öjan som är i behov av en ordentlig upprustning. Den har under höst och vår varit mycket lerig och svårframkomlig. På övriga vägavsnitt är det endast smärre underhållsåtgärder som behövs, trots den ovanligt stränga vintern med mycket snö och en blöt snösmältningsperiod.

Här bredvid diskuterar Lars Envall och Stefan Dahl möjliga åtgärder för Öjanvägen.
Detta kommer att tas upp på samfällighetens årsmöte.

 

 

<<  Upp

<< Till Norröra webbplats startsida