Slamtömning av avloppsbrunnarna framflyttad till 2011

Som fastighetsägare på en skärgårdsö är du ansvarig för din avloppsanläggning, och att den inte förorsakar sanitära olägenheter eller skadar miljön.

Beslut har fattats att från och med år 2010 införs obligatorisk slamtöming av samtliga avloppsbrunnar på öar inom Norrtälje kommun. Kommunen har under november 2009 träffat ett avtal med entreprenören SITA Sverige AB som kommer att sköta uppdraget.

Klicka  och Läs broschyren!
Från kommunens broschyr: Tips och råd för villa-
och fritidshusägare med egen avloppsanläggning.

När startade det och hur ofta utförs det

Vid månadsskiftet augusti/september 2010 startade
SITA sitt uppdrag. För att effektivisera och påskynda arbetet ändrades turordningen för vilka öar som skulle
tas först. Dessutom bestämdes att samtliga brunnar slamsugs, under samma period, på de öar som besöks.


Berörda öar som får jobbet utfört under hösten 2010
finns namngivna på kommunens webbplats, och där
finns inte Norröra med. För de permanentboende
beräknas det trots detta starta under hösten, och
kanske blir det så.

Slamsuningen ska ske
— vartannat år för de permanentboende
— vart tredje år för de fritidsboende.

Tömning för fritidsboende från maj till midsommar

Skriftlig information har skickats ut till alla fritidsboende
fastighetsägare om att man startar arbetet på
senvåren 2011 - vecka 18, och att det därefter
pågår under fyra till sex veckor.

Kostnad: 3 935 kr/tömning

Vill du läsa mer om slamtömningen, se kommunens webbplats

 

Information som skickats ut av kommunen

1. Den första allmänna informationen har försenats ett antal månader och kom i slutet av avi får seugusti 2010. Den skickades till alla fastighetsägare på Norröra.

Avloppsbrunnen ska märkas med skylten som fanns med i brevet. I dess vita fält ska typ av brunn och fastighetsbeteckning anges.

2. Alla fastighetsägare får också ett aviseringskort cirka
2 till 4 veckor före den obligatoriska slamtömning. Det bör alltså komma någon gång mellan vecka 14 och 16.

Detta för att vi ska kunna vidta eventuella åtgärder innan tömning. Vi ska bland annat sätta ut skylten och se till att slamsugningsfordonet kan komma tillräckligt nära avlopsbrunnen.

Hur går det till

En så kallad "dumper" transporteras med en båtfärja till vår ö. En dumper är en specialutrustad traktor med extra breda däck och med en 5 kubikmeters tank i vilken slammet kan sugas in. Traktorn måste kunna komma nära anläggningen, helst inom 20 meter.

<<  Upp

<< Till Norröra webbplats startsida