Avslag på ny detaljplan för Norröra

Avslaget är redovisat på sidan 30 i protokollet från kommunstyrelsens möte den 30 januari 2012, och protokollet finns publicerat på Norrtälje kommuns webbplats.

I protokollet hänvisas till ett tjänsteutlåtande från november 2011

Utdrag från kommunstyrelsens protokollförda möte 2012-01-30, sid 30

Förfrågan om ändring av detaljplanen för fastigheterna Norröra 1:15, 1:19, 1:67, 1:70, 2:17, 2:24, 5:1 och 6:1 i Blidö församling

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att avslå ansökan om ändring av detaljplan för fastigheterna Norröra 1:15, 1:19, 1:67, 1:70, 2:17, 2:24, 5:1 och 6:1 i Blidö församling.

Motivering
Ansökan avslås bland annat med hänvisning till att det mesta av den allmänna platsmarken, som ansökan avser, omfattas av ett så kallat 113 § BL förordnande vilket medför att en planändring inte kan genomföras. Utförlig motivering till avslaget finns i kommunstyrelsekontorets skrivelse daterad den 17 november 2011.

Bakgrund
Fem fastighetsägare på Norröra har inkommit med en begäran om ändring av gällande detaljplan från 1974. Enligt sökande finns det bland annat oklarheter och motsägelsefulla uppgifter i detaljplanen samt i förhållandet mellan de efterföljande förrättningarna. De anser även att dispositionsrätten över den egna marken måste ändras för att möjliggöra permanentboende och drivande av näringsverksamhet.

För området gäller en detaljplan fastställd den 15 maj 1974. Stor del av parkmarken inom gällande detaljplan omfattas av förordnande enligt 113 § bygglagen, vilket medför att en planändring inte kan genomföras. Vidare omfattas även parkmarken av 110 §, (trädfällningsförbud). Hela Norröra ligger dessutom inom ett område, som omfattas av särskilda bestämmelser enligt kap 1,2 och 4 §§ Miljöbalken (ML).

Ärendet behandlades av kommunstyrelsens arbetsutskott den 12 oktober 2011, § 306. Därefter har kommunicering enligt förvaltningslagen 17 § skett med berörda fastighetsägare.

<< Upp

<< Till Norröra webbplats startsida