Grönområden, vägar och brygga

grönområden

 

När byggförbudet hävdes 1981 tog tomtförsäljningen och nybyggnationen fart. Det blev många tunga transporter och de redan dåliga vägarna blev sönderkörda. Ett akut behov uppstod för att förbättra och upprusta vägarna.

Norröra gemensamhetsanläggning ga:2 bildades 1985

Lantmäteriförrättning begärdes för att bland annat lösa vägproblemet. Genom förrättningen, som registrerades 1985-08-28, bildades Norröra ga:2. Den består av vägar (enligt karta), ångbåts-bryggan och all inom byggnadsplanen redovisad parkmark (grönområde).

Alla fastigheter på Norröra som var bebyggda eller byggbara blev delägare i ga:2. Idag är det cirka
180 fastigheter. Det bestämdes i samband med förrättningen att Norröra samfällighetsförening skulle förvalta ga:2.

Grönområden (parkmark)

Grönområdena är enligt byggnadsplanen från 1974 avsedd att vara gemensamt rekreations- och strövområde för alla på Norröra.

Syftet är också att stränderna ska vara allmänt tillgängliga. Därför blev stränderna, ända fram till strandlinjen, utlagda som parkmark i planen, med ett fåtal undantag fastigheter där strandremsorna utanför fastigheten är privatägda.

Läs mer om vad som gäller för grönområdena

Stigar

Under de senaste åren har Norröra Samfällighet och dess medlemmar initierat flera projekt för att förbättra infrastrukturen, rekreations och natur-/kulturupplevelserna på ön. Som ett del av detta arbete bestämde Samfälligheten 2017 att röja fram och tillgängliggöra ett antal stigar/leder som tidigare funnits men i olika grad växt igen.

Arbetet var tänkt att påbörjas ordentligt under 2019 men tyvärr drabbade Norröra extremt hårt natten mellan den 1 och 2 januari 2019 av stormen Alfrida. På grund av Alfrida och det omfattande röjningsuppdrag som följde efteråt kom inte arbetet med stigarna igång fullt ut förrän under 2020 och slutfördes under våren 2021.

I tillägg till Norröras vägnät på 4 km grusvägar så har vi nu efter att projektet genomförts totalt på ön ca 7 km stigar som är röjda och iordningjorda med god framkomlighet (för gående, ej rullstolar eller barnvagnar) och där farliga vindfällen/lutande träd är borttagna.

Målet framöver är att dessa stigar skall omhändertas av Samfälligheten och frivilliga på ön, så att vi över tid säkerställer att ev träd som faller tas bort, att visst röjningsunderhåll av mindre träd genomförs när det börjar växa upp igen och att trimmning av stigen genomförs vid behov någon gång under sommaren om hög växtlighet gör det svårt att komma fram.

Projektet har kunnat genomföras tack vare en 85% finansiering från två externa bidragsgivare:

  • Stockholms Läns Landsting via medel ur landstingets hållbarhets- och skärgårdsanslag
  • Länstyrelsen/Jordbruksverket via medel ur landsbygdsprogrammet (uppbackat av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling)

Vägar

Föreningen har sedan starten för ga:2 gjort stora satsningar på att bygga och förbättra föreningens huvudvägnät. En första uppbyggnad av vägnätet pågick till verksamhetsåret 2010-2011. Efter ytterligare ett decennium har det åter blivit aktuellt och arbete med förbättringar har pågått sedan hösten 2022. Arbetena kommer att avslutas under hösten 2023, då även slutlig återställning kommer att göras av fibergrävningen (som är ett projekt utanför samfällighetens ansvarsområde). Med stora investeringar i dessa nödvändiga vägförbättringar har årsmötet den 16 juli 2023 beslutat om kompletterande regler för tung trafik på Norröra, för att därigenom tillse att vägarna hålls fina länge.

Ångbåtsbrygga

Föreningen byggde ny ångbåtsbrygga 1987-88 till en kostnad av cirka 1 Mkr, men den finansierades till största delen genom bidrag från staten, landstinget och kommunen. Den lilla gästbryggan i trä byggdes först 1997.
I förvaltningen ingår det att sköta och underhålla ångbåtsbryggan, väntkuren och dess närområde. Att svara för kontakter och samarbete med Norrtälje kommun främst med tanke på de soptunnor och den torrtoalett som finns där för turister och gästande båtar.

År 2005 inrättades en fond till vilken det avsätts pengar årligen för utveckling och upprustning av brygga, vägar och parkmark.