Historik

Gemensamhetsanläggningarnas (ga) tillkomst och utveckling

Mellan åren 1974 och 1981 rådde ett nybyggnationsförbud på ön eftersom de brunnar som fanns inte räckte till för den planerade bebyggelsen. För att lösa problemet bildades 1977 öns första gemensamhetsanläggning, och även Norröra samfällighetsförening som fick i uppdrag att förvalta den.

Byggnadsplanen

Norröras byggnadsplan fastställdes av Länsstyrelsen 1974-05-15. Planen ger utrymme för totalt cirka 180 bzostads- och fritidsfastigheter och den gäller fortfarande. Länsstyrelsen beslutade också om trädfällningsförbud för att förhindra en avverkning som kunde förstöra naturvärdena på Norröra. Förbudet gäller fortfarande, men byggnadsnämnden kan ge tillstånd (s.k. marklov) för trädfällning.

Läs mer om byggnadsplanen och dess tillkomst.

Norröra ga:1 och samfällighetsföreningen från 1977

Markägarna på Norröra kunde börja sälja tomter när byggnadsplanen var beslutad, men till att börja med rådde byggförbud eftersom vattenfrågan inte var löst. Norrtälje kommun krävde att ön skulle ha gemensamma borrade brunnar för att klara en vattenvolym av 300 liter/tomt och dygn.

En gemensamhetsanläggning 1 (ga:1) bildades 1977-12-15 för att skapa samfällda brunnar. För att förvalta ga:1 bildades därför Norröra samfällighetsförening. Föreningen hade därför till uppgift att ta fram och bekosta de brunnar som krävdes. Nybyggnadsförbudet hävdes 1981 sedan föreningen löst vattenfrågan. I dag är 11 gemensamma borrade brunnar i drift.

Läs mer om Norröra ga:1 och Norröra samfällighetsförenings tillkomst.

Norröra ga:2 – vägar, ångbåtsbrygga och parkmark

När byggförbudet hävdes 1981 tog tomtförsäljning och nybyggnation fart. Vägar och ångbåtsbrygga behövde rustas upp.

Lantmäteriförrättning begärdes för att lösa detta. Genom förrättningen, som registrerades
1985-08-28, bildades Norröra ga:2, bestående av vägar (enligt karta), ångbåtsbryggan och all inom byggnadsplanen redovisad parkmark (grönområde).

Delägare i ga:2 blev alla fastigheter på Norröra som var bebyggda eller byggbara.
Norröra samfällighetsförening förvaltar ga:2.

Norröra ga:6 – Kapellet

Under år 2008 blev det möjligt för Norröraborna att förvärva Kapellet, eftersom ägaren Blidö missionsförsamling stod i begrepp att avveckla sin verksamhet.

Vid förrättningen, som registrerades 2009-03-05, bildades Norröra ga:6, bestående av Kapellet (byggnaden) med tillhörande mark inom Norröra 17:1.

Delägare i ga:6 är 121 fastigheter. Norröra samfällighetsförening förvaltar ga:6.

Läs mer om Norröra ga:6 – Kapellet