Kapellet

_6PA5001

 

Under år 2008 blev det möjligt för Norröraborna att förvärva Kapellet, eftersom den tidigare ägaren Blidö missionsförsamling stod i begrepp att avveckla sin verksamhet. För att genomföra förvärvet och få en långsiktigt hållbar förvaltning av Kapellet ansöktes om en lantmäteriförrättning för att bilda en gemensamhetsanläggning där delägandet/delägarskapet skulle vara frivilligt.

Vid förrättningen, som registrerades 2009-03-05, bildades Norröra ga:6, som består av Kapellet (byggnaden) med tillhörande mark inom Norröra 17:1.

Delägare i ga:6 är 121 fastigheter. Norröra samfällighetsförening förvaltar ga:6. Överlåtelsen fullbordades våren 2009 genom att Norröra samfällighetsförening beviljades lagfart för Norröra 17:1 2009-05-05.

160_Kapellet2

Restaureringen av byggnaden startade under 2012

Det drygt 100-åriga Kapellet var vid köpet i stort behov av upprustning i första hand exteriört och speciellt de gamla fönstren.

Styrelsen för Norröra samfällighetsförening har efter kontakt med Stockholms läns museum under 2011 fått byggnadsvårdsmässiga råd och hjälp med Kapellets restaurering. En byggnadsvårdplan har skapats med stöd av ekonomiskt bidrag från Länsstyrelsen i Stockholms län – enheten för Kulturmiljö.
Norröras byggnadsvårdplan

Under våren och sommaren 2012 restaurerades de gamla fönstren.

Under våren och sommaren 2013 skrapades och målades den södra fasaden.

Under 2014 målades östra sidan samt entrén om.

Att hyra Kapellet kostar 300 kr per dag om man är medlem, annars 500 kr. Du kan boka kapellet genom kalendern som du når via hemsidans första sida under rubriken kalender eller via nedanstående länk.

Detta gäller för hyra av Kapellet:  Klicka på denna länk