Huvuduppgifter

För Norröra gäller en byggnadsplan, som fastställdes av länsstyrelsen 1974. Föreningens uppgifter är därefter noggrant reglerade via lantmäteriförrättningarna från 1977, 1985 respektive 2009, samt
Norröra samfällighetsförenings stadgar (uppdaterade 2017-07-16) och Lagen om förvaltning av samfälligheter.

Norröra samfällighetsförening förvaltar idag tre gemensamhetsanläggningar:
— Norröra ga:1 Gemensamma borrade brunnar. Läs mer om ga:1
— Norröra ga:2 Vägar (huvudvägnätet), ångbåtsbrygga och parkmark (grönområde) Läs mer om ga:2
— Norröra ga:6 Kapellet. Läs mer om ga:6

Brunnar

Att sköta och underhålla föreningens 11 gemensamma borrade brunnar. Varje år kontrolleras vattenkvaliteten i två eller tre brunnar av laboratorieföretaget Eurofins. Utlåtandet omfattar cirka 30 punkter där mätresultatet anges och därefter sammanfattas under rubrikerna:
— mikrobiologisk bedömning
— kemisk bedömning.
Läs mer om den årliga analysen av vattnet i våra brunnar.

Vägar

Att bygga ut huvudvägnätet på Norröra till gång-, cykel- och traktorväg- standard och att svara för skötsel och underhåll av vägar inklusive diken.

Vägarna ska utformas så att en tillfredsställande bärighetsnivå uppnås, även för tyngre transporter med traktor (dock inte under årstider med dålig bärighet, t ex tjällossningsperiod). Gång- och cykeltrafik ska kunna ske på en jämn yta, så att risk för olyckor inte föreligger.

Ångbåtsbrygga

Att sköta och underhålla ångbåtsbryggan och väntkuren samt dess närområde. Att svara för kontakter och samarbete med Norrtälje kommun främst med tanke på de soptunnor och den torrtoalett som finns där för turister och gästande båtar.

År 2005 inrättades en bryggfond till vilken det avsätts pengar årligen för upprustning av ångbåtsbryggan.

Parkmark (grönområde)

Parkmarken är enligt byggnadsplanen från 70-talet avsedd att vara gemensamt rekreations- och strövområde för alla på Norröra.

Syftet är också att stränderna ska vara allmänt tillgängliga. Därför blev stränderna, ända fram till strandlinjen, utlagda som parkmark i planen.
Det finns dock två undantag — strandremsorna utanför fastigheterna Norröra 16:1 och 18:1 är privatägda.
Läs mer om vad som gäller för parkmarken.