Grönområden, vägar och brygga

grönområden

 

När byggförbudet hävdes 1981 tog tomtförsäljningen och nybyggnationen fart. Det blev många tunga transporter och de redan dåliga vägarna blev sönderkörda. Ett akut behov uppstod för att förbättra och upprusta vägarna.

Norröra gemensamhetsanläggning ga:2 bildades 1985

Lantmäteriförrättning begärdes för att bland annat lösa vägproblemet. Genom förrättningen, som registrerades 1985-08-28, bildades Norröra ga:2. Den består av vägar (enligt karta), ångbåts-bryggan och all inom byggnadsplanen redovisad parkmark (grönområde).

Alla fastigheter på Norröra som var bebyggda eller byggbara blev delägare i ga:2. Idag är det cirka
180 fastigheter. Det bestämdes i samband med förrättningen att Norröra samfällighetsförening skulle förvalta ga:2.

Grönområden (parkmark)

Grönområdena är enligt byggnadsplanen från 1974 avsedd att vara gemensamt rekreations- och strövområde för alla på Norröra.

Syftet är också att stränderna ska vara allmänt tillgängliga. Därför blev stränderna, ända fram till strandlinjen, utlagda som parkmark i planen, med ett fåtal undantag fastigheter där strandremsorna utanför fastigheten är privatägda.

Läs mer om vad som gäller för grönområdena

Vägar

Föreningen har sedan starten för ga:2 gjort stora satsningar på att bygga och förbättra föreningens huvudvägnät. Detta har pågått ända fram till verksamhetsåret 2010-2011, som en följd av ökad trafik och allt högre krav beträffande standarden på vägarna. Idag anser vi att vägnätet är färdigbyggt med tillfredsställande bärighetsnivå, så att det även klarar tyngre transporter med traktor – dock inte under årstider med dålig bärighet, t ex tjällossningsperiod.

Idag handlar det främst om skötsel och underhåll av vägar inklusive diken.
Karta över våra gemensamma vägar

Ångbåtsbrygga

Föreningen byggde ny ångbåtsbrygga 1987-88 till en kostnad av cirka 1 Mkr, men den finansierades till största delen genom bidrag från staten, landstinget och kommunen. Den lilla gästbryggan i trä byggdes först 1997.
I förvaltningen ingår det att sköta och underhålla ångbåtsbryggan, väntkuren och dess närområde. Att svara för kontakter och samarbete med Norrtälje kommun främst med tanke på de soptunnor och den torrtoalett som finns där för turister och gästande båtar.

År 2005 inrättades en fond till vilken det avsätts pengar årligen för utveckling och upprustning av brygga, vägar och parkmark.