Byggnadsplan

Byggnadsplanen från 1974

Norröras byggnadsplan fastställdes av Länsstyrelsen 1974-05-15. Arbetet med att ta fram planen hade då tagit många år. Det påbörjades redan i mitten av 1960-talet. Planen omfattade hela ön och medgav möjlighet till avstyckning av cirka 120 nya tomter. Med befintlig bebyggelse i byn och en del tidigare uppförda sommarbostäder gav planen utrymme för totalt ca 180 bostads- och fritidsfastigheter. Byggnadsplanen gäller fortfarande.

Anmärkning: Enligt plan- och bygglagen (PBL) som tillkom 1987 används begreppet detaljplan. I PBL 17:4 anges att äldre planer bl.a. byggnadsplan gäller som detaljplan. En sådan plan gäller tills den ändras eller upphävs.

Mark som i byggnadsplanen inte blev kvartersmark för bebyggelse utlades som parkmark (grönområde). Beträffande parkmarken beslutade länsstyrelsen i enlighet med 113 § byggnadslagen att markägarna skulle ”utan ersättning upplåta all inom samma fastighet belägen obebyggd mark, som i byggnadsplanen upptagits som väg eller annan allmän plats”. Detta ”113 §-förordnande” var ett villkor för att exploateringen för fritidsbebyggelse skulle få ske.

Anmärkning: I PBL 6:19 finns motsvarande bestämmelse.

Trädfällningsförbud

Länsstyrelsen beslutade också om trädfällningsförbud med stöd av 110 § byggnadslagen. Anledningen var att förhindra en avverkning som kunde förstöra naturvärdena på Norröra. Förbudet gäller enligt länsstyrelsens beslut inte torra träd och ej heller inom områden som enligt byggnadsplanen utlagts till vägmark. Detta trädfällningsförbud gäller fortfarande, men byggnadsnämnden kan ge tillstånd (s.k. marklov) för trädfällning efter samråd med Skogsstyrelsen.

Nybyggnadsförbud fram till 1981

I samband med fastställandet av planen förordnade länsstyrelsen i enlighet med 110 § byggnadslagen även om nybyggnadsförbud i avvaktan på att vattenfrågan blev löst. De fåtal brunnar som då fanns bedömdes inte räcka till för den planerade bebyggelsen.

Nybyggnadsförbudet upphävdes 1981-02-24 då tillräckligt antal brunnar hade anlagts.