Vattenprover

Varje år kontrolleras vattenkvaliteten i två eller tre brunnar. De som används mest frekvent kontrolleras oftast. Analysen utförs sedan 2009 av laboratorieföretaget Eurofins i Stockholm (mikrobiologiskt) och Linköping (kemiskt). Utlåtandet omfattar cirka 30 punkter där det sammanfattade mätresultatet anges under två huvudrubriker som: tjänligt och tjänligt med anmärkning eller otjänligt.

  1. Mikrobiologisk bedömning
  2. Kemisk bedömning
  • Tjänligt – Vilket innebär att alla mätresultat är godkända enligt Socialstyrelsens rekommendationer med tanke på hälsosamt och rent vatten.
  • Tjänligt med anmärkning – Vilket innebär att på en eller flera punkter finns det värden som något överskrider Socialstyrelsens rekommendationer, men resultatet är fortfarande godkänt.
  • Otjänligt – Vattnet är inte drickbart eller är inte lämpligt att använda av annat skäl.

Vid anmärkningar anger man vilken typ det är. Om bedömningen är
h = Hälsomässig
e = Estetisk vilket t.ex. innebär att vattnet inte är helt klart.
t = Tekniskt vilket t.ex. betyder att man kan få utfällningar på kläder vid tvätt.

Analysresultaten

Över åren har ett ökat antal av våra brunnar fått analysresultatet Otjänlig. Det vattnet går i och för sig bra att diska i och använda till annat än dricksvatten och matlagning. Ska vattnet användas till det senare rekommendera vi att vattnet tas ur de brunnar som fått resultatet Tjänlig eller Tjänlig med anmärkning. De vanligaste anmärkningarna är av estetisk eller teknisk karaktär, som att vi t.ex. har hårt eller färgat vatten vilket inte innebär någon hälsorisk. Fluoridhalten kommenteras också eftersom dess koncentration vid vissa värden har en kariesförebyggande effekt men vid högre halter kan det ge missfärgning av tandemalj, vilket medför att små barn endast ska ges sådant vatten i begränsad omfattning. Vetenskapliga rön visar även att gurgling med vatten som har hög halt av fluor (som brunnarna Stallet och Holmen) påtagligt motverkar tandlossning (paradontit).

Radonhalten i brunnen Mjölkvallen 1 ligger över den rekommenderade nivån. Trots det är bedömningen att det inte är särskilt oroande, eftersom det är en väldigt flyktig gas som försvinner snabbt, speciellt när man pumpar upp vatten i dunkar. De gräns- och riktvärden som finns för radon i vatten är avsedda för permanent boende och går inte att direkt tillämpa på fritidsboende, där man vistas under kort tid. Åtgärder för att sänka radonhalten i fritidsbostadens vatten är sällan nödvändiga, enligt Strålsäkerhetsmyndigheten. Risken med radon kan vara att inandas inomhusluft som innehåller radon vilket kan ske om man leder vattnet i slutna ledningar till en dusch där man står och andas in ångorna. Riskerna med att dricka radonhaltigt vatten är små.

Test 2022

Brunnar som testats 2022 är Östernäs och Holmen.

Holmen är sedan länge klassad som otjänlig på grund av bly och vattenkvaliteten har tyvärr inte förbättrats. Brunnen bör alltså inte användas till dryck eller livsmedelshantering. Bly kan vara en indikation på utsläpp, soptipp eller liknande men är absolut mest troligt beroende av korrosion av blyhaltiga material i brunnsanläggningen. Övriga anmärkningar är inte särskilt oroande och troligtvis beroende på korrosion i anläggningen och påverkan av ytvatten. Holmens analysresultat.

Östernäs är också klassad som otjänlig på grund av för höga halter av arsenik. Brunnen bör inte användas till dryck eller livsmedelshantering. Arsenik kan komma från förorening men orsaken är oftast naturlig i bergsborrade brunnar. Övriga anmärkningar är framförallt beroende på dålig omsättning och påverkan av ytvatten. Östernäs analysresultat.

Test 2021

Mjölkvallen 1. Tjänlig med anmärkning. Se texten om radon ovan. Mjölkvallens analysresultat.

Kaffepannan. Tjänlig med anmärkning. Kaffepannans analysresultat.

Potatisåkern. Tjänlig med anmärkning. Potatisåkerns analysresultat.

Midsommarängen. Tjänlig med anmärkning. Midsommarängens analysresultat.

Mjölkvallen 2. Ligger en bit in i skogen och har varit avstängd i många år. Otjänlig. Mjölkvallen 2 analysresultat.

 

Nedan en sammanställning av tidigare omdömen åren 2018 till 2022.

Brunnar som testats – klicka på respektive årstest för information om analysresultaten

 

Nr

Namn på brunnen

Test
2018

Test
2019

Test
2020

Test
2021

Test
2022

1 Stallet X X
2 Midsommarängen Otjänlig X
3 Bybacka X
4 N Näset X
5 Sandviken/Potatisåkern X X
6 Korset 1/Mjölkvallen X X
7 Korset 2/Mjölkvallen Otjänlig
8 Holmenvägen/Kaffepannan X X
9 Holmen Otjänlig Otjänlig Otjänlig
10 Gillerskären X Otjänlig
11 Östernäs (fd. Västernäs) Otjänlig
12 Gula Slingan X

 

Dricksvatten

Tack vare istiden, cirka 10 tusen år sedan, bildades stora lager med sand och grus som i dag fungerar som viktiga lager för vårt sötvatten. Norröra är en ö med mycket morän – bergmaterial som smulats sönder i olika grovlekar av inlandsisen – och moränen kan hålla regnvattnet. Därför kan det ofta fungera bra enbart med grävda brunnar, några meter djupa.
Av allt regn och snö som faller på ön återgår i stort sett hälften till atmosfären med solens hjälp – återstoden sugs till största delen upp i marken. Övre delen av markytan fungerar som ett filter genom vilket vattnet renas innan det når längre ner för lagring i jordens porer och bergets spricksystem.

I denna vattenmättade zon finns det vi kallar för grundvattnet. Grundvattnet är rent och kallt med lite organiska ämnen och få mikroorganismer, t ex bakterier. Är moränlagren tunna kan de inte lagra tillräckligt grundvatten, och man kan tvingas borra djupare ner i berggrunden till dess sprickor och hålrum. Oftast är det ett lotteri att på Norröra finna perfekt vatten med borrning eftersom bergets kvalitet varierar starkt. Ett hål kan ge vatten först på stort djup med dålig smak och hög halt av oönskade grundämnen, medan ett närliggande grundare hål kan ge vatten utan anmärkning. Men når vi grundvatten kan det oftast användas utan större behandling – jämfört med ytligt vatten som kan kräva mer rening och kemikalier för att duga.

Mer kunskap bjuder bl a SGU (Sveriges geologiska undersökning) på, vars hemsida rekommenderas för vederhäftig information – www.sgu.se. Regelbundet publicerar SGU kartor över nivåerna på vårt starkt varierande grundvatten. Att nivåerna förändras är något som alla med grävda brunnar märker. Normalt sjunker vattnet cirka 0,2-0,3 m under sommaren. Men mycket regn rättar snabbt till detta. Varje månad presenteras aktuella grundvattennivåer med hjälp av en Sverigekarta. På SGU:s webbplats presenteras flera artiklar som rör problem och åtgärder i samband med brunnar och dricksvatten. De förklarar bland annat varför risken för vattenbrist är särskilt stor i kustområden.

Mycket information finns också på Livsmedelsverkets webbplats: www.slv.se , där du kan söka på t.ex. ”brunnar” eller ”dricksvatten”