Regler för fordonstrafik och hundar

Regler angående hundar

Hundar ska vara kopplade vilket gäller alla öar utan vägförbindelse.

Enligt Allemansrätten är det speciellt viktigt att hunden inte går lös under perioden 1 mars till 20 augusti.
Lagens syfte är att skydda de vilda djuren under den mest känsliga tiden när de får sina ungar. De marker som lagen syftar på är praktiskt taget all naturmark, även större parker och liknande.

För fordonstrafik på ön gäller bland annat följande:

  • Visa aktsamhet vid framförandet av motorfordon på Norröra så att slitaget på vägarna minimeras. Den som åsamkar skador på någon väg har skyldighet att återställa vägen i ursprungligt skick.
  • Användandet av motorfordon på ön får endast ske i samband med nyttotrafik. Här avses transport av sådant gods som inte kan hanteras och genomföras med vanliga kärror.
  • Persontransporter räknas också som nyttotrafik och medges om gällande lagstiftning följs och om de är föranledda av medicinska skäl.
  • Maximal hastighet på ön är 20 km i timmen.
  • Trafik efter klockan 22.00 är endast tillåten i nödfall.
  • Boende på Norröra ska verka för att vårt eget regelverk och gällande lagstiftning efterlevs.

Motorfordon ska vara registrerade och den som kör ska ha förarbevis.

Det är viktigt att den som använder motorfordon på Norröra är aktsam så att slitaget på vägarna minimeras.
Läs det fullständiga beslutet som fattades på årsmötet 2009 och kompletterades med regler om tyngre fordon på årsmötet den 16 juli 2023 länk: Trafikregler för Norröra.

Läs vidare om vad som gäller för framförande av fyrhjulingar på Transportstyrelsens webbplats länk: Transportstyrelsen fyrhjuling regler och risker.