Brunnskontroll och vattenprover 2022 – nu är resultatet klart

Mjölkvallens pump vid fotbollsplan. En av våra elva brunnar.

 

Brunnskontroll och vattenprover 2022 – resultat

Norröras gemensamma brunnar kontrolleras med jämna mellanrum och vattenprover analyseras för att säkerställa att kvaliteten på vattnet är godkänd. Det görs både en mikrobiologisk och kemisk analys med tre olika bedömningsgrader – Tjänligt, Tjänligt med anmärkning och Otjänligt.

Tre av våra brunnar har tidigare fått analysresultatet Otjänligt. Det vattnet går i och för sig bra att diska i och använda till annat än dricksvatten och matlagning men ska vattnet användas till det senare rekommenderar vi att vattnet tas ur de brunnar som fått resultatet Tjänligt eller Tjänligt med anmärkning. Nu under hösten har vi kontrollerat tre brunnar – ”Stallet”, ”Gilleskär” och ”Gula Slingan”

Tyvärr blir nu även ”Gilleskär” klassad som Otjänlig pga. alltför höga halter av bly.

Orsaken till blyhalten är oftast korrosion av blyhaltiga material i brunnsmekanismen men kan också vara en indikation på tidigare ”soptipp”. Vi kommer undersöka detta vidare med hjälp av Roslagens Pump för att se om det går att åtgärda men tillsvidare bör vatten från ”Gilleskär” inte användas till dryck eller matlagning.

Detta betyder att vi idag har fyra brunnar på Norröra som enligt Livsmedelsverket är Otjänliga:

Gilleskär, Holmen, Östernäs och Mjölkvallen 2 (se Brunnskarta)

 

För ytterligare information och analysresultat se www.norrora.se/brunnar/ eller kontakta Styrelsen.