Fortsatt arbete med vägarna under vintern

Vägar – Arbete under vintern
Som några av er säkert redan märkt är vi nu igång med nästa steg i projektet med att genomföra ett ordentligt underhåll av våra gemensamma vägar. Under förra vinterhalvåret gjordes steg 1 som fokuserade på att röja träd och sly in närheten av vägar. Steg 2 som nu startats fokuserar på att göra flera ordentliga lagningar av större potthål, rensa diken och ta bort de ”svålar” som bildats på kanten av vägen för att säkerställa avrinning, byta ut och anlägga ett antal nya vägtrummor (både genom vägen och för ett antal skaftvägar) samt att på vissa begränsade partier där markduk kommit upp i dagen lägga ny markduk och nytt slitlager.

Arbetet kommer under kommande månaden periodvis pågå relativt intensivt. Men även senare under vintern och våren kommer vissa aktiviteter pågå.
Alla insatser är nödvändiga för att långsiktigt kunna behålla ett tillräckligt bra vägnät och med den begränsade ekonomi som föreningen har genomför vi det i ett antal steg och prioriterar endast de viktigaste åtgärderna.

När insatserna under denna vinter är genomförda har vi tagit ytterligare ett ordentligt steg i rätt riktning, men temporärt kan det innebära viss mindre påverkan.

  • Framkomligheten på vägarna kommer vara god hela tiden förutom under viss begränsad tid då några nya vägtrummor kommer läggas under vägen och då ny markduk och slitlager kommer läggas på några korta passager.
  • För att få bra avrinning i diken kommer trummor behöva läggas vid ett antal skaftvägar runt om ön eller mindre dikesmarkeringar (ett väldigt grunt och smalt dike för att möjliggöra avrinning) kan komma att göras. Detta kan på några ställen ändra utseendet något på ytan precis bredvid vägen.
  • I diken som rensats och på någon uppläggningsplats för överblivna massor från dikesrensningen så kommer det under våren och försommaren vara mindre ”grönt” än normalt, men redan under sensommaren så kommer vegetation komma tillbaka.
  • På planen vid Ångbåtsbryggan kommer material temporärt ligga innan det används på olika vägsträckor.

Vi hoppas att ni alla har överseende med arbetet och vi fortsätter jobba hårt för att säkerställa en bra framtid för det vägnät vi har att gemensamt förvalta på Norröra.

Styrelsen, Norröra Samfällighetsförening

Foto: Ove Gerdin