Kartläggning av skador på Norröras park- och grönområden.

Styrelsen har gjort en översiktlig kartläggning av vindfällda träd på ön för fortsatta diskussioner med markägarna. Inom vissa områden har vindfällda träd räknats och inom andra områden har omfattningen skattats med hjälp av flygfotografering och annan tillgänglig information.

Hittills har många frivilliga insatser utförts för att möjliggöra framkomlighet på vägarna. Fortfarande finns ett stort antal träd som hindrar framkomligheten till fastigheter. Det går bra ett röja träd som har fallit in på egen tomt och på stigar som leder fram till den egna tomten. Virket tillhör markägaren och skall sparas, det kommer att användas för att finansiera uppröjning av skogsmarker. Övrig röjning skall ske i samråd med markägaren.

Återigen vill vi påpeka att det är förenat med stora risker att röja vindfällda träd bl.a. pga spänningar som kan orsaka att träd fjädrar tillbaka och rör sig på ett oväntat sätt. Röjning bör i första hand utföras av den som har erfarenhet av sådant arbete. Det finns också krav på utbildning (ABC-körkort för att köra motorsåg) för den som utför arbete i vindfälld skog utanför egen mark.

Det ligger nedfallna ledningar och elstolpar på ön som kan vara strömförande. Håll avstånd och gå inte i närheten av sådana ledningar.

Styrelsen återkommer med information så snart vi vet mera om vilka åtgärder och insatser som kommer att genomföras dels av markägarna och dels av samfälligheten.

Styrelsen