Våra vägar nu i bättre skick än på många år!

 Våra vägar nu i bättre skick än på många år

Nyligen genomfördes de avslutande arbetena med upprustningen av våra gemensamma vägar. Det har varit en lång process som startade med en ordentlig inventering och planering redan 2017, en smygstart av insatser under 2018 följt av flera år av ”paus” på grund av Alfrida, Pandemi och nu senast en medveten inväntan av fiber-grävningen för att så smart som möjligt utnyttja synergier med detta projekt.

 

Men nu är till slut arbetet genomfört enligt den framtagna planen. Bland de insatser som genomförts under de senaste månaderna kan nämnas:

 •  Mycket sly och gamla döda träd och träd-rester har  rensats upp utmed vägarna
 •   Vägtrummor har rensats och några har bytts ut
 • Diken i vägarnas närområden har på flera ställen rensats för att säkerställa bra vattenflöden bort från vägarna
 • Dikesslänter har på flera ställen rensats från ”kappor” med organiskt material
 • Potthål har åtgärdats
 • Fiberduk har setts över och bytts ut på några sträckor
 • Vägarna har rensats från uppstickande större stenar och justerats för att ha rätt dosering och välvning
 • Vägbanan har på några smalare partier breddats något
 • Nästan hela vägnätet har förbättrats med ett nytt ordentligt slitlager.
  (Lite grövre fraktion på sträckor där slitlager nästan helt saknats eller varit väldigt dåligt och en finare fraktion i och runt Byn där vägen sedan tidigare hade ett relativt bra slitlager)

När maskiner ändå varit på ön och jobbat så har flera andra mindre insatser också ”betats av”, t.ex. följande:

 • Alfrida-rester har på några platser dragits ihop med maskiner och senare eldats upp genom frivilliginsatser
 • Korset in mot Blötviken är nu uppsnyggat och gamla ris- och stenhögar är uppeldade/borttagna
 • Ett par vägtrummor har lagts ner på blå stigen för att åtgärda några sanka partier
 • Några gamla fina murar som varit på väg att rasa har staplats tillbaka till urspungsskick
 • Stubbar och träd/ris-rester på delar av Johanssons äng har grävts upp och dragits ihop med maskiner

Vi hoppas nu att våra vägar kommer att hålla sig i bra skick i flera år framöver. En mer utförlig genomgång av arbetet som gjorts samt presentation av en uppdaterad underhållsplan kommer att ges i samband med årsmötet 2024.

NSF Styrelse