Godkända brunnar

Pumparna vid Midsommarängen och Kaffepannan har nu fått godkända värden och alltså är vattnet tjänligt i alla brunnar på ön utom tre. Det som ställer till det ibland är att ytvatten läcker ner i brunnarna. När det väl blir lite omsättning på vatten så rättar det till sig.

Dock ligger radonhalten över den rekommenderade nivån i brunnen Mjölkvallen 1. Gränsvärdet för radon är 1000 Bq/L och Mjölkvallens värde uppmättes till 3460 Bq/L. Trots det är bedömningen att det inte är särskilt oroande med radonhalten, eftersom det är en väldigt flyktig gas som försvinner snabbt. Speciellt när man pumpar upp vatten i dunkar.

Riskerna med att dricka radonhaltigt vatten är små. De gräns- och riktvärden som finns för radon i vatten är avsedda för permanent boende. De går därför inte att direkt tillämpa på fritidsboende, där man vistas under kort tid. Åtgärder för att sänka radonhalten i fritidsbostadens vatten är sällan nödvändiga, enligt Strålsäkerhetsmyndigheten. Risken med radon kan vara att inandas inomhusluft som innehåller radon vilket kan ske om man leder vattnet i slutna ledningar till en dusch där man står och andas in ångorna.

Brunnen på Västernäsörn (ibland kallad Norra Näset) har mycket bra vatten men verkar inte användas så ofta.

De tre som inte går att använda som dricksvatten är brunnarna på Holmen, Östernäsörn och den som kallas Mjölkvallen 2. De två senare har varit avstängda länge. När det gäller Holmenbrunnen pågår ett arbete för att försöka få den godkänd för dricksvatten.

Samtidigt vill vi uppmana alla att vara sparsamma med vatten. Det har hänt att de mest populära brunnarna sinar vilket också ökar risken för saltvatteninträngning.

Läs mer om provresultaten här:

Bybacka

Gillerskären

Holmen

Kaffepannan

Midsommarängen

Mjölkvallen

Potatisåkern

Stallet

Östernäsörn