Grundvattennivåer i april 2019

Flera veckors torka har inneburit att grundvattennivåerna i de små grundvattenmagasinen nu är under de normala för årstiden i stora delar av Götaland och Svealand. För de stora grundvattenmagasinen är läget i stort sett oförändrat med nivåer under de normala i praktiskt taget hela landet.

I Götaland och södra Svealand har grundvattennivåerna i de små magasinen som regel sjunkit, medan de i Norrland har stigit eller är oförändrade. I de stora magasinen har nivåerna vanligtvis stigit något som en fördröjd effekt av nederbörd och snösmältning under februari och mars.

Små grundvattenmagasin
I de små grundvattenmagasinen är nivåerna under de normala för årstiden i Götaland och södra delarna av Svealand. I övriga delar av landet är nivåerna nära eller över de normala.

De låga nivåerna i södra Sverige innebär att situationen inför sommaren kan bli ansträngd. Enskilda brunnsägare rekommenderas att vara uppmärksamma gällande sin vattentillgång.

För att få en normal grundvattensituation i de små grundvattenmagasinen behövs mer nederbörd än normalt under den närmaste månaden.

Stora grundvattenmagasin
I de stora grundvattenmagasinen är nivåerna under de normala för årstiden i större delen av landet. Nivåer mycket under de normala återfinns främst i östra Svealand och nordligaste Götaland. I de nordvästliga och östligaste delarna av Götaland samt i nordöstra Norrland är nivåerna nära de normala.

På grund av att läget inför sommaren kan bli ansträngt rekommenderar SGU att kommunerna bevakar utvecklingen noggrant och vid behov överväger att införa åtgärder för att minska vattenförbrukningen.

För att få en normal grundvattensituation i de stora grundvattenmagasinen behövs betydligt mer nederbörd än normalt under flera månader.

Artikel SGU hemsida